Skarga do WSA

HOME Zakres usług Prawo administracyjne Skarga do WSA

Skarga do WSA

Polski system prawny gwarantuje obywatelom możliwość skarżenia decyzji organów administracji publicznej. Sprawy tego typu rozpatrują sądy administracyjne. Całość postępowania uregulowana jest przez Ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Głównym celem sądów administracyjnych jest prowadzenie działań kontrolnych nad działalnością administracji publicznej. Skarga do WSA może zostać wniesiona przez każdą osobę, która ma interes prawny, a także przez prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacje społeczne (w ramach spraw, które dotyczą ich działalności statutowej).

Skarga do WSA wnoszona jest poprzez organ, który wydał zaskarżaną decyzję. W ten sam sposób składane są skargi na bezczynność danego organu administracji publicznej. Organ administracji publicznej ma 30 dni na przesłanie do właściwego WSA akt sprawy, skargi oraz odpowiedzi na skargę. Organ administracji publicznej do czasu rozpoczęcia rozprawy przez WSA ma możliwość tzw. skruchy, czyli uwzględnienia skargi.

Skarga do WSA musi być zgodna z wymogami pisma procesowego – zawierać oznaczenie sądu, dane osobowe stron, informacje o przedstawicielach, oznaczenie rodzaju pisma, wskazanie zaskarżanej decyzji, uzasadnienie oraz dowody na poparcie zasadności skargi.

Pamiętać trzeba, że skarga wniesiona do WSA nie wstrzymuje samego wykonania decyzji.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585