Odwołanie od decyzji ZUS

HOME Zakres usług Prawo administracyjne Odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS

Niejednokrotnie decyzje wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie są satysfakcjonujące dla wielu osób. Pamiętać należy, że każdy ma jednak prawo do tego, by od takiej niekorzystnej decyzji się odwołać.

Osoba, która nie jest zadowolona z odmowy przyznania świadczenia lub nawet z wysokości przyznanego przez ZUS świadczenia, może wnioskować o zmianę części lub całości decyzji wydanej przez ZUS. Kodeks administracyjny nie przewiduje jednak możliwości uchylenia takiej decyzji.

Przy składaniu odwołania od decyzji ZUS należy zachować pewne terminy. Odwołanie musi zostać złożone w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji (nie od dnia wydania decyzji). Odwołanie złożone nieterminowo zostanie automatycznie odrzucone, chyba, że zaistniały okoliczności niezawinione przez odwołującego, uniemożliwiające wcześniejsze złożenie takiego odwołania. ZUS na wydanie decyzji ma dwa miesiące. Jeśli w tym czasie nie otrzymamy żadnej decyzji, mamy prawo wnieść odwołanie w każdym terminie. Odwołanie od decyzji ZUS nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat.

Odwołanie od decyzji ZUS musi mieć formę pisemną. Należy je złożyć osobiście w oddziale ZUS, który wydał decyzję lub też wysłać je pocztą. Całość dokumentacji powiązanej ze sprawą oraz odwołanie przekazywane są przez ZUS do sądu rejonowego lub okręgowego, właściwego dla miejsca zamieszkania odwołującego. Istnieje możliwość ustnego złożenia odwołania poprzez spisanie odpowiedniego protokołu w placówce ZUS.

Podkreślić trzeba fakt, że jeśli odwołanie dotyczy decyzji lekarza orzecznika, wówczas rozpatrywane jest nie przez sąd, ale przez komisję lekarską ZUS.

Po wpłynięciu odwołania ZUS ma 30 dni na ustosunkowanie się do niego. Wówczas ma możliwość zmiany lub uchylenia wydanej decyzji. W przypadku gdy zmiana lub uchylenie zadowala osobę odwołującą się, sprawa nie ma dalszego biegu.

Jeśli jednak ZUS nie uwzględni odwołania, musi w terminie 30 dni przekazać odwołanie i dokumentację sprawy do sądu. W przypadku, gdy ZUS w terminie 60 dni od złożenia odwołania nie podejmie żadnych działań, istnieje możliwość wniesienia do sądu skargi na bezczynność ZUS.

Jak zostało wspomniane, odwołanie od decyzji ZUS kierowane jest do sądu, dlatego musi spełniać wymogi pisma procesowego. Sąd kończy postępowanie wyrokiem, który może oddalić odwołanie lub je uwzględnić.

Podkreślić trzeba, że w niektórych przypadkach nie ma możliwości składania odwołań. Odwołanie nie przysługuje od:

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585