Podział spadku

HOME Zakres usług Prawo spadkowe Podział spadku

Podział spadku

Najczęściej spadek po jednym spadkodawcy dziedziczony jest przez kilka osób. By podział spadku odbył się w sposób sprawiedliwy i zgodny z literą sprawa, zawierana jest umowa o dział spadku. Umowa taka może zostać zawarta, gdy wola spadkobierców jest absolutnie zgodna.

Umowa o dział spadku zawierana jest u notariusza. Dzięki takiej umowie uregulowane zostają wszelkie kwestie związane z własnością. Strony umowy, przestają być współwłaścicielami, a stają się właścicielami dziedziczonego majątku. Jednym słowem następuje rozdział praw majątkowych.

Umowa o dział spadku zawierana jest w dowolnej formie. Wyjątkiem są umowy dotyczące spadku, który jest nieruchomością. Wówczas umowa o dział spadku musi mieć charakter aktu notarialnego.

Przy sporządzaniu umowy o dział spadku pobierana jest taksa notarialna zgodna z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Pamiętać należy, że jeśli dziedziczenie następuje pomiędzy zstępnymi lub pomiędzy zstępnymi i małżonkiem, do schedy spadkowej zaliczyć należy wszelkie darowizny otrzymane od spadkodawcy i zapisy windykacyjne.

Inaczej kwestia podziału spadku wygląda w sytuacji, gdy spadkobiercy nie mogą dojść między sobą do porozumienia. Wówczas niezbędne jest orzeczenie sądu. Prawo dochodzenia działu spadku przed sądem przysługuje każdej osobie, które jest do spadku uprawniona. Wniosek o sądowy dział spadku powinien zostać złożony w sądzie rejonowym odpowiednim dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Postępowanie dotyczące działu spadku jest postępowaniem nieprocesowym. Podobnie jak w przypadku umowy notarialnej, dział spadku na drodze sądowej dotyczy całej schedy spadkowej. Wartość masy spadkowej ustalana jest na podstawie cen, które obowiązują w dniu orzekania o dziale. W niektórych przypadkach niezbędne jest powołanie biegłego, który przedstawi swoją wycenę.

Wniosek o sądowy dział spadku podlega opłacie sądowej. Opłata ta wynosi standardowo 500zł. Jeśli do wniosku dołączony jest zgodny projekt działu spadku to opłata taka wynosi 300zł.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585