Kara za łamanie praw autorskich

HOME Zakres usług Prawo autorskie Kara za łamanie praw autorskich

Kara za łamanie praw autorskich

Kwestia praw autorskich poruszana jest w ostatnim czasie nadzwyczaj często. Zwłaszcza po wezwaniach do zapłaty, które w ostatnim czasie dotarły do tysięcy internautów. Sprawa firm takich jak Kancelaria Prawa Własności Intelektualnej Lex Superior, Kancelaria Prawna Pro Bono, Hapro Media, Kancelaria Adwokacka Anna Łuczak, Baseprotect poruszana była w sieci wielokrotnie. Firmy te korzystając z różnego rodzaju narzędzi, działając w imieniu własnym lub mocodawców, egzekwują należności wynikające ze złamania praw autorskich. Prawa te są bowiem nagminnie łamane przez internautów korzystających z sieci typu torrent oraz innych użytkowników internetu. Takie rozsyłanie wezwań do zapłaty budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród samych zainteresowanych, czyli osób, które łamią cudze prawa autorskie.

Pamiętać trzeba, że podstawą do dochodzenia w Polsce swoich praw autorskich jest Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa jasno precyzuje kto, kiedy i w jakim zakresie może dochodzić swoich roszczeń. Użytkownicy sieci P2P (jednak nie tylko oni) często naruszają czyjeś prawa autorskie, nie mając nawet świadomości, że tak właśnie się dzieje. Wszystko to za sprawą specyfiki działania torrentów, które nie tylko udostępniają różnego rodzaju pliki, ale także w momencie ich pobierania wykorzystują komputer użytkownika jako kolejne źródło. Taki sposób działania wymusza na użytkowniku dalsze udostępnianie pliku, a to już jest karalne. To samo dotyczy tych użytkowników, którzy wykorzystują dostępne w sieci zdjęcia, utwory, nazwy, bez uprzedniej zgody ich autora. Niezależnie od tego, jakie motywacje ma taki użytkownik, nieznajomość prawa szkodzi i w takich sytuacjach kara za łamanie parw autorskich może zostać nałożona.

Kary za złamanie praw autorskich – nie tylko w zakresie udostępniania plików z filmami, grami czy programami, ale także w zakresie praw do zdjęć, nazwy własnej czy wizerunku – mogą być bardzo dotkliwe. Za naruszenie praw autorskich grozi nie tylko odpowiedzialność finansowa, ale także karna.

To co budzi kontrowersje wśród osób łamiących prawa autorskie (np. poprzez ściąganie i udostępnianie plików w sieci, wykorzystywanie cudzych zdjęć czy nazw produktów) to legalność takiego ścigania. Z całą mocą należy podkreślić, że w większości przypadków ściganie takie jest nie tylko legalne, ale słuszne i skuteczne. By się o tym przekonać należałoby spojrzeć na kwestię naruszania praw autorskich z szerszej perspektywy, a mianowicie z perspektywy osób poszkodowanych, których to prawa autorskie zostały naruszone.

Niejednokrotnie za wybitnym osiągnięciem (czy to w dziedzinie filmu, muzyki, wypromowania marki czy produktu) idą równie wybitne nakłady finansowe. Często za innowacyjnym, dochodowym pomysłem stoi jednostka, która zainwestowała w jego powstanie czas tudzież swoje własne umiejętności. Nie można się więc dziwić, że osoby czy firmy poszkodowane poprzez złamanie ich praw autorskich czują się pokrzywdzone i chcą dochodzić swoich roszczeń. Bardzo często jest o co walczyć, gdyż art 79  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych precyzuje o co może ubiegać się poszkodowany:

 1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:
  1. zaniechania naruszania;
  2. usunięcia skutków naruszenia;
  3. naprawienia wyrządzonej szkody:
   1. na zasadach ogólnych albo
   2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
  4. wydania uzyskanych korzyści.
 2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać:
  1. jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;
  2. zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.

Jak więc widać katalog żądań, które może wysuwać osoba poszkodowana wobec osoby łamiącej jej prawa autorskie jest długi, a sama kara za torrenty czy używanie cudzych utworów, nazw, zdjęć, może być dotkliwa.

Jeśli masz problem z łamaniem Twoich praw autorskich – koniecznie skontaktuj się z naszą kancelarią.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585