Nieodprowadzenie podatku

HOME Zakres usług Prawo karne Nieodprowadzenie podatku

Nieodprowadzenie podatku

Obowiązek podatkowy dotyczy wszystkich obywateli naszego kraju. Unikanie płacenia lub nieterminowe płacenie podatków może przynieść ze sobą dotkliwe konsekwencje. Nieodprowadzenie podatku obarczone może być naliczeniem karnych odsetek lub nałożeniem kary grzywny.

Jeśli podatnik złoży deklaracje w US, a nie zapłaci w terminie zobowiązania podatkowego, to kwota ta staje się zaległością. Naliczane są od niej ustawowe odsetki za zwłokę. Istnieje możliwość umniejszenia takich odsetek w momencie, gdy podatnik złoży wniosek o odroczenie płatności lub też rozłożenie jej na raty lub zwróci się z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej razem z odsetkami. Takie wykroczenie skarbowe traktowane jest dość łagodnie.

Inaczej rzecz ma się, gdy podatnik nie ujawnia swojej działalności lub też zaniża podstawę opodatkowania. Wówczas nieodprowadzenie podatku niesie ze sobą ryzyko sankcji karnej skarbowej w postaci nałożenia przez sąd na podatnika grzywny. Nieujawnienie źródła dochodu określane jest jako uchylanie się od opodatkowania. Czyn tego rodzaju kwalifikowany jest z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego. Z kolei zaniżanie podstawy opodatkowania to oszustwo podatkowe i kwalifikowane jest z art. 56 § 1–3 Kodeksu karnego skarbowego. Grzywna nakładana jest w zależności od wysokości niezapłaconego podatku. Sąd odstępuje od nałożenia takiej kary w momencie, gdy do dnia rozpoczęcia rozprawy podatnik uregulował swoje zobowiązania wobec właściwego organu.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585