Odszkodowanie od zarządcy drogi

HOME Zakres usług Prawo cywilne Odszkodowanie od zarządcy drogi

Odszkodowanie od zarządcy drogi

Jeśli zostałeś poszkodowany w wyniku zdarzenia spowodowanego złym stanem drogi, to masz prawo dochodzić odszkodowania od zarządcy drogi.

Odszkodowanie od zarządcy drogi wynika z art. 415 Kodeksu cywilnego, który precyzuje, iż obowiązek naprawienia szkody spoczywa na tym, kto pośrednio lub bezpośrednio szkodę wyrządził lub zaniechał czynności, które pozwoliłyby tej szkody uniknąć.

By ubiegać się o odszkodowanie od zarządcy drogi, musi zaistnieć kilka przesłanek. Przesłanki te muszą nastąpić łącznie. Są to:

Ciężar udowodnienia faktu zaistnienia przesłanek spoczywa na poszkodowanym, o czym mówi art. 6 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedzialność odszkodowawcza zarządcy drogi dotyczy zarówno szkód na mieniu, jak i na osobie. Zarządca odpowiada zarówno za poniesione straty, jak i za utracone korzyści.

Jeśli zarządca drogi posiada ubezpieczenie OC, to poszkodowany ma prawo dochodzenia roszczeń od zakładu ubezpieczeń. Jeśli zarządca drogi lub zakład ubezpieczeń nie uwzględnia roszczeń poszkodowanego, to ma on prawo do dochodzenia ich przed sądem cywilnym.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585