Służebność przesyłu

HOME Zakres usług Prawo cywilne Służebność przesyłu

Służebność przesyłu

Sformułowanie "służebność przesyłu" pojawiło się w polskim prawodawstwie w sierpniu 2008 roku, kiedy to zostało wprowadzone do Kodeksu Cywilnego. Jego wprowadzenie miało na celu uregulowanie stosunków prawnych pomiędzy przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których zlokalizowane są urządzenia przesyłowe przedsiębiorców, a także uregulowanie kwestii powiązanych z dalszym rozwojem sieci przesyłowych.

Służebność przesyłu to termin określający zakres w jakim przedsiębiorca przesyłowy ma prawo do korzystania z cudzej nieruchomości, na której są zlokalizowane lub będą zlokalizowane urządzenia przesyłowe. Mówiąc o urządzeniach przesyłowych mamy na myśli konstrukcje oraz instalacje, służące do przesyłu gazu, płynów, energii, pary itp.

Służebność przesyłu powinna być każdorazowo dokładnie określona w formie aktu notarialnego. Tylko akt notarialny zawarty pomiędzy właścicielem gruntu a przedsiębiorcą jest ważny w świetle prawa. Umowa między stronami powinna zawierać spis wszelkich czynności, jakie są dozwolone przedsiębiorcy do wykonania na rzeczonym terenie. Ważne jest również, by w akcie zawrzeć klauzulę dotyczącą zasad płatności za służebność, a także wysokość wynagrodzenia należnego właścicielowi nieruchomości.

Jak wskazują specjaliści, warto zadbać również o elementy z przeszłości. Jeśli na nieruchomości są już zlokalizowane jakieś urządzenia przesyłowe to właściciel danej nieruchomości ma prawo do wynagrodzenia za służebność przed wejściem przepisów, czyli do sierpnia 2008 r. I zapisy o takim wynagrodzeniu również należy zawrzeć w akcie notarialnym.

Jednak niekiedy właściciel nieruchomości nie zgadza się na ustanowienie służebności przesyłu. Wówczas przedsiębiorcy przesyłowemu pozostaje jedynie droga sądowa. W takiej sytuacji zasady służebności przesyłu oraz wynagrodzenia należnego za służebność określa sąd poprzez wydanie odpowiedniego orzeczenia. Niestety jak dotąd prawodawca nie określił jednoznacznie jakim regułom podlegać ma ustalanie opłaty za taką służebność, dlatego w większości przypadków postępowanie sądowe trwa dość długo.

Jeśli na danej nieruchomości istnieje już infrastruktura przesyłowa, przedsiębiorca przesyłowy może przyspieszyć procedury sądowe wykazując , że zaistniał fakt zasiedzenia.

Nie jest jednak tak, że właściciel nieruchomości nie ma żadnych praw jeśli rozpocznie się proces mający orzec o służebności. W przypadku, gdy urządzenia, które chce posadowić przedsiębiorca przesyłowy, wykluczą możliwość korzystania z gruntu przez właściciela lub znacząco to korzystanie utrudnią, może on domagać się wykupu nieruchomości przez przedsiębiorce przesyłowego.

Pamiętać jednak należy, że roszczenie takie jest zasadne tylko i wyłącznie wówczas, gdy wartość posadowionego urządzenia przesyłowego jest znacząco wyższa niż wartość zajętej nieruchomości.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585