Szkoda komunikacyjna

HOME Zakres usług Prawo cywilne Szkoda komunikacyjna

Szkoda komunikacyjna

Szkoda komunikacyjna to szkoda, która zaistniała w skutek kolizji drogowej lub wypadku drogowego. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych za szkodę komunikacyjną przysługuje poszkodowanemu odszkodowanie z OC sprawcy. Szczegółowe zasady likwidacji takich szkód zostały opisane w w/w ustawie i są jednolite dla wszystkich ubezpieczycieli.

W momencie zaistnienia szkody komunikacyjnej warto jest natychmiast wezwać policję. W przypadku kolizji drogowej nie ma takiego obowiązku, jednak wezwanie policji znacznie ułatwia późniejsze dochodzenie roszczeń. Jeśli na miejscu zdarzenia pojawi się policja, sporządzona zostanie policyjna notatka urzędowa, której kopia będzie podstawą do wypłaty odszkodowania i znacząco przyspieszy procedurę. Pamiętać należy, że w przypadku wypadku drogowego wezwanie  policji jest koniecznością.

Jeśli policja nie została wezwana należy spisać oświadczenie sprawcy kolizji. Do spisania oświadczenia niezbędne będą dokumenty takie jak:

W oświadczeniu powinny znaleźć się informacje takie jak:

Na miejscu zdarzenia warto wykonać dokumentację zdjęciową.

By ubiegać się o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną, poszkodowany musi zgłosić zaistnienie takiej szkody do ubezpieczyciela sprawcy tejże szkody. Ubezpieczyciel zobowiązany jest w terminie 7 dni przeprowadzić postępowanie mające na celu ustalenie stanu faktycznego zdarzenia. Ocena techniczna pojazdu wykonywana jest na podstawie oględzin oraz dokumentów.

Osoba poszkodowana ma prawo także do dochodzenia zwrotu kosztów z tytułu m.in.:

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585