Prywatny akt oskarżenia

HOME Zakres usług Prawo cywilne Prywatny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia

Niektóre przestępstwa nie są objęte trybem ścigania z urzędu. Jest to grupa tzw. przestępstw prywatnoskargowych. Wymagają one ścigania z oskarżenia prywatnego. Wówczas to osoba pokrzywdzona ma możliwość wniesienia do sądu prywatnego aktu oskarżenia. W świetle prawa osoba pokrzywdzona staje się wówczas oskarżycielem. Podczas takiego postępowania prokurator ma możliwość przyłączenia się do niego, jeśli interes społeczny tego wymaga.
Do grupy przestępstw prywatnoskargowych należą m.in.:

By prywatny akt oskarżenia został rozpatrzony przez sąd, strona pokrzywdzona musi spełnić dwa zasadnicze warunki: po pierwsze wnieść do sądu taki prywatny akt oskarżenia osobiście lub działając przez pełnomocnika, poprzez biuro podawcze lub przesyłając go pocztą, po drugie – wnieść odpowiednią opłatę sądowa. Prywatny akt oskarżenia musi spełniać wymogi pisma procesowego. Oznacza to, że musi zawierać dane takie jak:

Pierwszym działaniem sądu, po wpłynięciu prywatnego aktu oskarżenia, jest wezwanie stron na posiedzenie pojednawcze. Jeśli na takim posiedzeniu strony zawrą ugodę, proces zostaje zakończony. W przypadku, gdy taka ugoda nie zostanie zawarta, zostaje wyznaczony termin zasadniczej rozprawy.


Pamiętać koniecznie trzeba, że prywatny akt oskarżenia wymaga wniesienia odpowiedniej opłaty. Zgodnie z art. 621§ 1 k.p.k. oskarżyciel składając prywatny akt oskarżenia zobowiązany jest złożyć dowód wpłaty do kasy kwoty będącej zryczałtowaną równowartością wydatków. Szczegółowo opłatę tę określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie tejże opłaty jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego , w którym wysokość opłaty ustalona została na kwotę 300 zł. Jeśli prywatny akt oskarżenia składany jest przez osobę pokrzywdzoną i nie zostanie wniesiona odpowiednia opłata, sąd ma obowiązek wezwania strony do usunięcia braków procesowych. Jeśli akt taki jest składany przez profesjonalnego pełnomocnika, musi on sam pamiętać o wniesieniu opłaty. W przeciwnym razie prywatny akt oskarżenia zostanie automatycznie odrzucony.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585